ДП „Пристанищна инфраструктура" внедрява иновативна информационна система за мониторинг в реално време | 28.10.2016 00:00 | сп. Строителство градът | стр. 98

Първата по рода си 8 България интегрирана информационна система за мониторинг на Черно море 8 реално време заработи в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" (ДППИ). Системата е реализирана от Консорциум СТЕМОЕСРИ в рамките на проект „Мониторинг и информационна система на Черно море (KNRIN - 2014/108164 Norway Grants 2009-2014 Monitoring and information System for Black Sea).
Информационната система (МИС на Черно море) интегрира данни за състоянието на различни параметри на околната среда, морските пространства, крайбрежните зони, пристанищната инфраструктура и др. Нейната цел е да подпомогне устойчивото развитие и опазване на Черно море, като повиши ефективността на дейностите по планиране и управление от страна на ДППИ и българските власти. Системата е реализирана под формата на уеб портал с публичен и контролиран достъп, като поддържа множество специализирани уеб приложения. МИС на Черно море осигурява мощна функционалност за интеграция, обработка, анализ и визуализация на информация, както и за обмен на данни с вътрешни и външни системи в реално време. Такива системи са мониторинговата система за оценка на екологичното състояние в района на пристанище Бургас, както и доставената в рамките на проекта мониторингова система за оценка на състоянието на морските води и атмосферния въздух в района на пристанище Варна. МИС набира също така данни чрез спътници, обслужвани по програмата за морски мониторинг на „Коперник" към ЕС. Тя интегрира данни и от действащите информационни системи, изградени и ползвани от ДП „Пристанищна инфраструктура", както и такива от трети организации, например от НИМХ-БАН, за състоянието на морето. Унифицираният достъп до цялата информация в системата се осигурява благодарение на Центъра за пространствени данни, който се явява нейна сърцевина. Той е разработен върху ESRI базов ГИС софтуер, като За нуждите на интегриране, обработка и визуализиране на данни в реално време е използвано специализираното приложение на ESRI ArcGIS GeoEvent extension. С внедряването на системата ДП „Пристанищна инфраструктура" прави голяма крачка в посока създаване на обща пространствена инфраструктура на Черно море, като прилага на практика Интегрираната морска политика на ЕС в частта й за обмен на данни за морската среда и интегрирано наблюдение на морските басейни. „Това е проект, чиито ползи ще се разпространят далеч извън ДППИ. Информационната система ще има голямо значение за научноизследователски, образователни институции, бреговата администрация, действията при аварийни ситуации, опазването на околната среда и дейността на бизнеса. Проектът е стъпка напред във времето", коментира Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура".
***
Евгения Караджова, управител на „ЕСРИ България" ЕООД: Изграждането на системата беше предизвикателство за нас
Силвия ЗЛАТКОВА
Следваме практиките на водещи инфраструктурни компании и най-големите пристанища по света
-Г-жо Караджова, наскоро приключихте проект за изграждане на Информационна система за мониторинг на Черно море с възложител ДП „Пристанищна инфраструктура". Разкажете повече за проекта и функционалните възможности на изградената система.
-Изгражданото на информационната система за мониторинг на Черно море беше предизвикателство за нас. Системата е изключително иновативна за България и следва най-добрите световни практики в тази сфера. Иновативна както от гледна точка на функционалност и обхват, така и от гледна точка на използвани технологии за нейната разработка. Радвам се, че ДП „Пристанищна инфраструктура" се довери на СТЕМО и на нас, екипа на "ЕСРИ България", 3а реализирането на проекта. Силно вярвам, че резултатите, които успяхме да постигнем съвместно, са повече от добри.
Разработихме система, която предоставя богати функционални възможности за интегриране на данни в реално време от различни сензори и системи за нуждите на мониторинга на Черно море. Това е първата ГИС система в България, която позволява събирането на данни в реално време от толкова много източници, както и от програмата за морски мониторинг „Коперник" на Европейския съюз. За интеграцията на данните, както и за цялостната реализация на системата стъпихме върху най-новите специализирани решения на ESRI ГИС платформата. Благодарение на тях успяхме да създадем една изключително съвременна от технологична гледна точка система. Система, която осигурява богати възможности за интегриране на всички тези данни, визуализиране на общата оперативна картина, извършване на различни анализи, справки и прогнози с цел ефективен мониторинг на Черно море.
-В каква степен внедряването й ще улесни работата, с какво са свързани предимствата?
-Вярвам, че системата вече улеснява работата на експертите в ДППИ. Тя е мощен инструментариум в техните ръце. Благодарение на добрата управленска визия на ръководството на ДППИ и усилената работа, която не само ние като изпълнител, но и експертите на предприятието положиха, внедрихме система, с която само с няколко кликвания на мишката държавното предприятие може да следи в реално време различните
параметри на околната среда за Черно море, морските пространства, крайбрежните зони, пристанищната инфраструктура и т.н., да прави анализи и да взима информирани решения. Бих искала специално да обърна внимание, че част от системата е публична. По този начин тя ще подпомогне работата не само на ДППИ, но, вярвам, и на редица външни организации.
-Какъв е опитът на ЕСРИ в световен мащаб в това направление? Посочете някои от реализираните референтни проекти.
-Свидетели сме как през последните няколко години водещите инфраструктурни компании по света, включително най-големите пристанища, внедряват ГИС системи, които интегрират и обработват данни в реално време. Това е световната тенденция. Изключително щастлива съм, че България в лицето на ДП "Пристанищна инфраструктура" се нарежда на първата редица в това направление. Както ДППИ, така и много от големите пристанища по света си партнират с ESRI в изграждането на тези системи. Причината - освен богатия опит ESRI предоставя специализирани ГИС решения за техните нужди. Безспорно един от най-забележителните примери в това отношение е ротердамското пристанище. Пристанището е най-голямото в Европейския съюз и преди няколко години внедри цялостна корпоративна ГИС система, която интегрира всички съществуващи системи, с цел постигане на по-добра оперативна осигуреност на своите процеси. ArcGIS платформата
се доказа като най-подходящия инструмент за целта, който играе централна роля в процесите по контрол на морския трафик, управление на инфраструктурата и мониторинг на околната среда. Чрез ESRI технологията служителите в пристанището могат с едно кликване върху картата да идентифицират и проследяват информацията за всеки плавателен съд или друг актив на пристанището. Тук е мястото да спомена и португалското дълбоководно пристанище Синеш, което прилага Географска информационна и идентификационна система (SIIG), изцяло изградена върху ArcGIS технология. Системата е уеб базирана и се състои от седем функционални модула, които подпомагат целия набор от дейности, извършвани на пристанището. Говорим за изключително обширна гама от процеси, в това число проектиране, управление, надзор и оптимизиране на пристанищните операции, ефективно използване на прилежащата инфраструктура и разпределение на задачите.
Много са примерите и зад океана. Един от тях е централизираната ГИС система на пристанището в Сан Диего, Калифорния, благодарение на която пристанищните власти успешно управляват своите активи, разположени на територия от над 6000 дка. Няма как да не спомена и пристанището в Лос Анджелис, където решенията на ESRI улесняват преноса на информация в цялата организация и нейната интеграция с останалите пристанищни системи.
***
Проект
Изграждане на информационна платформа по проект KNRIN -2014/108164 NORWAY GRANTS 2009 - 2014 MONITORING AND INFORMATION SYSTEM FOR BLACK SEA (Мониторинг и информационна система За Черно море)
***
Възложител Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"
Изпълнител Консорциум СТЕМО-ЕСРИ с партньори
CTEMO и "ЕСРИ България"
***
Бюджет на проекта
974 219.66 евро без ДДС
Период на изпълнение 16.03- 16.06.2016 3.
08-09.2016

Виж
Виж цяла страница

Виж Виж цяла страница
Виж Виж цяла страница
Виж Виж цяла страница