Опасни сгради и скандални сделки около видинското летище? | 23.03.2016 00:00 | Конкурент | стр. 7

_НЕДКА ЛИЛКОВА
Надали има видинчанин живял през 70-те и 80-те години, който да не е пътувал със самолет по линията Видин -София и обратно и който с носталгия да не си спомня за 40-минутното летене, скъсяващо дългото разстояние до столицата с около 4 часа.
Летището е изградено
през 1973 г. и функционира като гражданско до 1999 г., когато е закрито поради не-рентабилност със заповед на министъра на транспорта. 40 000 пътници са минавали годишно през аерогарата. Цялата площ на летището е 153 841 кв.м. На територията му освен писта с две обръщала с дължина 2 080м, ширина 3 8 м и площ 101 134 кв.м има и 5 сгради -приемназа аерогара от 463 кв.м, сграда за техническо обслужване и ремонт от 467 кв.м, сграда с площ 51 кв.м, павилион от 86 кв.м и санитарно помещение с площ 29 кв.м. Някои сгради от терена на летището са разрушени. За него сега отговаря об^ ластният управител Момчил Станков, като представител на държавата, която се надява то да бъде отдадено на концесия.
От близо 30 години базата не се използва по предназначение. Сградите, които са построени върху терена на летището се рушат от времето и хората. Поради липса на финансови средства през годините постройките не са постоянно охранявани и не са ремонтирани, което е довело до тяхното разрушаване.
В началото на 2015 г. комисия, назначена от кмета на община Видин, извършва проверка на имота, по реда на чл. 195 и следващите от закона за устройство на територията И констатира, че това са„опасни сгради, вредни в санитарно и хигиенно отношение, опасни за здравето и живота на гражданите,негоднизаизползване,застрашени от самосругване и създаващи условия от възникване на пожар''.
Кметът на Видин издава заповеди за премахване на опасните сгради, която областният управител е задължен да изпълни като собственик
И така през септември
2015 г. порутените постройки, които се намират натери-торията на летището, са съборени. Това са приемната за аерогарата, сграда с площ 51 кв.мипавилионътсгшощ 86 кв.м.
Освен тях, като опасни са премахнати и 2 сгради до бившето училище Бастилията в местността Алимана. За опазването на останалите сгради в имотите - държавна собственост, е назначена охрана
Днес областният управител Момчил Станков казва, че желанието му за летище
Видин е „то да се запази в цялост, както е". Губернаторът уточни, че на основание издадените заповеди на кмета на общината е бил задълженда предприеме действия по премахването на опасните сгради В противен случай е съществувала реална опасност да се стигне до нещастни инциденти
„Когато встъпих в длъжност летището не беше охранявано. По отношение на бившето училище Бастилия охраната беше със COT и жива сила'', обясни Станков.
Какво обаче се е случило със съседния имот, който не е на територията на летището, а е близо до него и който е бил продаден от държавата през2014г.?
Преди седмици народният представител от БСП Филип Попов изнесе данни за продадените постройки и изказа становището си
за ниската цена, на която са протъргувани. Именно за тази продажба алармираха от БСП. Социалистите смятат, че имотът е продаден на много ниска цена.
, ,Интересно как се е сключила тази сделка. Когато се касае за продажба на частна държавна собственост
трябва да има решение на агенцията по приватизация. В тоя случай такова липсва. Данъчната оценка не мисля, че е под 10 000 лв. Ние ще настояваме тя да бъде добре обследвана, да се види защо и как се е стигнало до нея. Как така част на държавна собственост, включваща масивни сгради, е про дадена на цена от 13.50 лв./кв.м. Ние се надяваме про куратурата да успее да си свърши работата", заяви
депутатът Филип Попов.
По данни на областна администрация преди продажбата имотът, с №000105, е частна държавна собственост, намиращ се в землището на село Иново и е отделен имот, съседен на летището, под управлението на държавното предприятие „Транспортно строителство и възстановяване" - поделение София /ДП ТСВ - София/. Хронологията на продажбата е следната: През 2014 година се провежда търг с тайно наддаване, като началната тръжна цена за продажба на имота - земя и сгради, предмет на акт за частна държавна собственост №1351 от 27 февруари 2003 г., е в размер на
161 500 лв., без ДДС. Процедурата за провеждане на търга за продажба на имота е открита с решение №РТ-29 от 23 октомври 2014 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Явява се само един купувач - видинска фирма, която печели търга за сумата от 161500 лв. без ДДС.
В този имот се включват 12 000 кв.м терен, масивни едноетажни сгради като щаб, столова, кухня, гаражи и 3 склада с обща застроена площ 3 895 кв.м.
Според Момчил Станков продаденият имот граничи с този на летището, но е отделен от него.
,Дроцедурата по продажба е стартирала по време на областния управител Кръстьо Спасов, преди аз да встъпя в длъжност. На основание правилника за прилагане на закона за държав ната собственост, аз подли сах заповедта за определяне на купувач и договора за покупко-продажба, което е напълно законова процедура. Няма нищо незаконосъобразно. С тази продажба на имота по никакъв начин не се нарушава целостта на летището. Приветствам инвеститори и на драго сър це бих лобирал, ако намерим такива, които биха искали да закупят летището",
обясни Станков. Той е категоричен, че изнесените данни от видинските социалисти за съответната продажба са популистки.
„Омръзна ми от попули-зъм. Искрено се надявам да има силна опозиция и тя да бъде градивна, а не упражнения на народния представител Филип Попов, който казва, че прокуратурата трябва да бъде сезирана. Надявам се да има такава проверка от прокуратурата, искрено вярвам в тяхната безпристрастност. Г-н Попов е юрист и би трябвало да знае каква е процедурата за продажба на такива терени до 500 000 лв. и над тях", коментира губернаторът. По думите му, продажбите на имоти - частна държавна собственост, придобити или предоставени за управление на държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 оттърговския закон, с данъчна оценка до 500 000 лв., се откриват с решение на министъра, който упражнява правата на държавата в държавното предприятие, след решение на министерския съвет.
,Дриходите от продажбата на тези имоти заедно с режийните разноски постъпват по разплащателните сметки на държавните предприятия", допълни областният управител Момчил Станков.

Виж
Виж цяла страница