От 1 декември се приемат заявления за безплатни винетки. | 29.11.2016 00:00 | Знаме - Пазарджик | стр. 1

Хората с 50 u над 50 процента намалена работоспособност, kakmo u семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания, докато те завършат средното си образование, но не и след 20-годишна възраст, имат право на безплатна годишна винетка за един собствен или един семеен лек автомобил. В момента въпросният стикер е валиден от 1 януари на годината, за която е издадена, до 31 януари на следващата година.
Приемането на заявления-декларации в дирекциите „Социално подпомагане" ще започне от 1 декември. Одобрените ще си получат винетките, след като те пристигнат в Областното пътно управление.
Заявленията-декларации и останалите документи се подават лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Към заявлението се прилагат копия от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и от свидетелство за регистрация на лекия автомобил. С второто копие се удостоверява, че
обемът на двигателя е до 2000 куб. см,
а мощността - до 160 к. с.
Нужни са още копие от застрахователната полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с едногодишен срок на действие, както и лична карта или личен паспорт на лицето с увреждане (за справка). Заявлението може да бъде подадено и от друг човек, но той трябва да притежава пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето с увреждане.
При констатиране на пропуски в подадените документи от дирекция „Социално подпомагане" дават на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.

Виж
Виж цяла страница

Виж Виж цяла страница