Прогнозират износ на 900000 тона слънчоглед | 16.02.2016 00:00 | Добруджанска трибуна | стр. 3

За поредна година отчитат Високи стойности на съдържанието на масленост В слънчогледовото семе
1 580 000 тона слънчоглед са произведени в България през 2015 г., което е с 21,4 % по-малко в сравнение с 2014 г., сочат данните на отдел "Агро статистик а" на Министерството на земеделието и храните. Според статистиката реколтираните площи със слънчоглед са със 7,2% по-малко в сравнение с 2014 г., а при средния добив от маслодайната култура се наблюдава понижение с 15,2%. Причина за това е необичайно горещото и сухо време през летните месеци.
Общото предлаганена слънчоглед през настоящата 2015/16 година се прогнозира да възлезе на около 1895 000 тона. Това е с около 14% по-малко спрямо предходната година, като намалението на производството е частично компенсирано от по-високите начални запаси, оценявани на около 235 000 тона.
Вносът на слънчоглед в страната традиционно е нисък, тъй като производството надхвърля значително вътрешното потребление.
Според оперативна информация, през периода септември 2015 г. -януари 2016 г. в страната са внесени 46 000 тона слънчоглед. До края на маркетинговата 2015/16 година се очаква вносът да достигне до около 70 - 80 хил. т. По предварителни данни на НСИ, през изтеклата 2014/15 маркетингова година общият внос на слънчоглед (маслодаен и шарен) бележи ръст от близо два пъти на годишна база, но остава сравнително малък - 51,3 хил. тона, основно от Румъния (33,7 хил.т.), Украйна (4,5 хил. т.), Турция (4,1 хил. т.) и Молдова (3,3 хил. т.). Увеличението спрямо предходната година е свързано основно с нарастване на доставките на обелен и шарен слънчоглед.
Общото потребление на слънчоглед през пазарната 2015/16 г. се предвижда да се свие с близо 9% спрямо предходния сезон, до около 1 809 000 тона, като по-ниското предлагане се очаква да доведе до намаление както наупотребата за производство на масло, така и на износа. Прогнозите сочат, че употребата на слънчоглед за семена за реколта 2016 ще бъде около 4 000 тона.
През последните години се наблюдава тенденция наувеличение на промишленото производство на слънчогледово масло в страната, най-значително през последните две години, когато е налице и чувствителен ръст на производството на слънчоглед. Предвид намаленото предлагане, през настоящия пазарен сезон се очаква употребата на слънчоглед за преработка в слънчогледово масло да се понижи до около 750 - 800 хил. тона, при засилена конкуренция между преработвателните предприятия и износителите за изкупуване на слънчогледа. Употребата на слънчоглед за други цели се предвижда да се запази на нивото от предходните няколко години - около 105 000 тона.
В периода 1 септември 2015 г. - 31 януари 2016 г. през пристанище Варна са изнесени 88 000 тона слънчоглед. Експортът изостава с около 25% спрямо същия период на предходната година. Очаква се общият износ за цялата 2015/16 пазарна година да бъде под миналогодишния, като има потенциал да достигне около 850 - 900 хил. тона. По данни на НСИ, през изминалата 2014/15 пазарна година са изнесени 911 000 тона слънчоглед (вкл. близо 300 хил. т. Обелено семе). Това е с около 13% по-малко спрямо предходната година, поради увеличената употреба в страната и сравнително ниските международни цени. Средната експортна цена на слънчоглед е 526 щ. д./ тон, със 7% по-ниска на годишна база.
Малко над 768 хил. тона или 84% от количествата са реализирани в ЕС, като основни контрагенти на страната са Нидерландия (226,6 хил. т.), Португалия (105,9 хил.
т.), Франция (96,8 хил. т.) и Испания (90,4 хил. т.). Износът за трети страни е в размер на 143 хил. тона, от които 82,9 хил. т. за Турция.
Резултатите от извършеното окачествяване на слънчоглед реколта 2015 година показват, че добитото зърно е добре изхранено и за поредна година се отчитат високи стойности на съдържанието на масленост в слънчогледовото семе. По информация на Българската агенция по безопасност нахраните, получените крайни резултати от окачествяването на реколта '2015 сочат, че 61,28% от анализираните проби отговарят наусловията на стандарта за качество на слънчогледовото семе, при 76,40% през предходната година и 55,15% през 2013 г. Показателят „маслено съдържание" при слънчогледа от реколта'2015 остава на високо ниво -70,52% от анализираните партиди през годината са със стойности на маслеността над установената минимална такава (42%), при 88,45% през 2014 г. и 72,21% през 201 Зг. Над 45% масленост се отчита при 22,76% от анализираните партиди.
Изкупни цени на слънчоглед
От началото на текущата 2015/16 пазарна година изкупните цени на маслодаен слънчоглед се движат чувствително над нивата от съответния период на предходната година, подкрепяни от прогнозите за намаление на производството, респективно предлагането, както в страната, така и в световен мащаб.
С появата на пазара на първите количества от реколта 2015, през септември се наблюдава леко понижение на средната изкупна цена на слънчогледа на месечна база, до 667 лв./ тон, което обаче е със значителните 30% над нивото, отчетено преди една година. Следва постепенно покачване до средно 735 лв./т. за декември и известен спад до 714 лв./т. за януари 2016 г., което остава едно сравнително високо ниво. Средната изкупна цена на слънчогледа за първите пет месеца на настоящата маркетингова година е 708 лв./тон - с 26% по-висока на годишна база. По-слабата реколта 2015 в страната, в комбинация с прогнозите за малко по-ниско световно предлагане на слънчоглед през пазарната 2015/16 година, дават основание да се очаква през следващите месеци цените на маслодайната култура да продължат да се движат над нивата отпреди една година. През периода септември 2015 г. -януари 2016г. експортните цени на маслодайния слънчоглед се движат малко над нивата от съответния период на предходната година, под влияние на прогнозите за леко намаление на предлагането в световен мащаб и съществено понижение на производството в рамките на ЕС. Макар и да се наблюдава леко нарастване на котировките в рамките на периода, увеличението на годишна база постепенно се свива, като към януари 2016 г. износната цена наукраинския слънчоглед - 440 щ. д./тон, е едва с около 1%над тази, отчетена през миналата година. През първите два месеца на текущия пазарен сезон (септември - октомври 2015 г.) експортните цени на българския маслодаен слънчоглед, от черноморско пристанище, са съответно 472 щ. д./т. и 406 щ. д./т., - средно със 7% по-високи спрямо същия период на предходната година. Средната експортна цена на слънчоглед от Аржентина, за периода септември 2015 г. - януари
2016 г. намалява с близо 4% на годишна база, до 369 щ. д./тон. През декември 2015 г. новото правителство на Аржентина отмени експортните такси за някои селскостопански продукти, вкл. слънчоглед, което повишава конкурентоспособността на аржентинския слънчоглед.
Световно производство и потребление на слънчоглед
По данни на Департамента по земеделие на САЩ от средата на януари 2016г., световното производство на слънчоглед през пазарната 2015/16 г. се прогнозира да се понижи с около 1,5% спрямо предходната година, до 39,5 млн. тона, поради по-слабата реколта в основни производители като ЕС (с 13,2%, до 7,8 млн. т.), Аржентина (със 17,7%, до 2,6 млн. т.) и Турция (с 16,7%, до 1 млн. т.). Други два основни производителя като Русия и Украйна регистрират чувствително увеличение на продукцията, съответно с 8,1%, до 9,7 млн. тона и със 7,8% до 11 млн. т. Глобалното потребление на слънчоглед през 2015/16 маркетингова година се предвижда да се увеличи незначително (с 0,3%) на годишна база, възлизайки на около 40 млн. тона. Така, към края на текущия сезон преходните запаси от слънчоглед в световен мащаб се очаква да се свият до малко под 2,1 млн. тона - с около 680 хил. т. по-малко спрямо година по-рано, като най-голяма редукция се очертава в ЕС.
По прогнозни данни на Европейската комисия от края наянуари 2016 г., производството на слънчоглед вЕС-28 през маркетинговата 2015/16 година се оценява на 7,1 млн. тона -с около 21% под нивото от предходната година. При 15% по-ниски начални наличности и очаквано леко нарастване на вноса от трети страни, общото предлагане на слънчоглед в Съюза през текущия пазарен сезон се прогнозира да се свие с около 20% спрямо предходната година, възлизайки на около 8,2 млн. тона. Вследствие на по-ниското производство, общото потребление на слънчоглед в ЕС през маркетинговата 2015/ 16 се предвижда да се понижи с близо 22% на годишна база, до 7,4 млн. тона, като вътрешната употреба спадне с около 23%, до 6,9 млн. т., а износът за трети страни -с6%, до 538 хил. т. Експертите от ЕК прогнозират в края на 2015/16 пазарна година преходните запаси от слънчоглед в Съюза да бъдат в размер на около 833хил. in., при 850хил. т. година по-рано. По информация на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България, в резултат от по-ниското производство на слънчоглед в рамките на ЕС, през настоящата 2015/16 пазарна година се предвижда преработката на слънчоглед да спадне до 6,9 млн. тона. Това ще бъде най-ниската стойност, регистрирана през последните три години, която от своя страна предполага леко покачване на вноса на слънчогледово масло в ЕС. По данни на Oil World (Германия) от 22 януари 2016 г., световният износ на слънчогледово масло през маркетинговата 2015/16 година се очаква да достигне 8 млн. тона - с 0,7млн. т. повече в сравнение с предходния сезон. Количеството е с 0,2 млн. т. над прогнозата на аналитичната служба от м. декември 2015 г., поради по-високи от очакваните по-рано производство и преработка на слънчоглед в страните от бившия СССР. Това се очаква да ограничи потенциала за покачване на цените на слънчогледовото олио и вероятно ще доведе до намаление на ценовата премия за слънчогледовото спрямо рапичното олио през следващите месеци.

Виж
Виж цяла страница